چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران
کمیته اجرایی

غزاله خرمدل

زهرا حسینی

مژگان سلطانی

کامران نوروزی

فرناز شهسواری

نسترن رستمیان

زهره مظفریان

ندا حسینی

علیرضا رنجبر

عاطفه وزیری

مریم شکیبا

نسرین جوریان

فهیمه عنابی

تماس

02133699093-4

01133359334

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران