چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران
enamad

عناوین مقالات مدیریت شهری

 1. آماده سازي اطلاعات براي مدلسازي پشتيباني لجستيكي مديريت بحران سيل  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانزهره نژاداكبري راوري - اسدالله خواهنده كارنما - مسعود مجرد كاهاني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 157 بار مشاهده چكيده ]

 2. ارائه الگويي از تاثير دولت الكترونيك بر كنترل فساد اداري و مالي شهرداري ها  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - ايمان شهبازي كوتنائي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 219 بار مشاهده چكيده ]

 3. ارائه مدل پيشنهادي مشاركت مردمي در مديريت توسعه شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدحسين فروزانفر - جواد صادقي گوغري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 224 بار مشاهده چكيده ]

 4. ارتقاء توانمندي مديريت محلي شهر ساري بر اساس شاخص هاي ايراني- اسلامي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمحمد رشيدي آلاشتي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 5. ارزشيابي توسعه صنعت گردشگري استان يزد با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا پيرنيا - آمنه السادات پوريه
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 6. ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداري شهر آباده در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانشيوا مصاحب - داريوش خاكسار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 434 بار مشاهده چكيده ]

 7. ارزيابي استراتژي مديريت پسماندهاي شهري مشهد به روش SWOT  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانجواد داوديان - عقيل كيوانلو شهرستانكي - علي خان محمدي - محمدرضا رضايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 171 بار مشاهده چكيده ]

 8. ارزيابي اولويت بندي موانع توسعه توريسم روستايي استان مازندران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهزهرا شريفي نيا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 162 بار مشاهده چكيده ]

 9. ارزيابي تغييرات زماني كاربري‏هاي شهري با استفاده از TGIS مطالعه موردي : خيابان هفدهم شهريور تهران
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي عربي - فريدون آتش بند - محمد عباسي - سيدعباس موسوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 1 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 10. ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيط سكونتي از ديدگاه شهروندان نمونه موردي: بخش مركزي شهر ساري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناسدالله ديوسالار - خديجه مفلوكي اوره
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 130 بار مشاهده چكيده ]

 11. ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيط شهري از ديدگاه شهروندان نمونه موردي: بخش مركزي شهر ساري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناسدالله ديوسالار - خديجه مفلوكي اوره
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 146 بار مشاهده چكيده ]

 12. ارزيابي فرسودگي مناطق شهري با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني (GIS) و بكارگيري مدل هاي شاخص همپوشاني وزني(WIOM) و تحليل سلسله مراتبي (AHP ) (مطالعه موردي: محله ملل و كهن شهر گرگان)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي عربي - سيدعباس موسوي - سيدمجتبي موسوي - فريدون اتشبند
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 17 | 2266 بار مشاهده چكيده ]

 13. ارزيابي كليماتوريسم شهرستان خاش با استفاده ازمدل هاي زيست اقليمي ترجونگ ، اولگي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانيونس شهنوازي - مهدي سقايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 107 بار مشاهده چكيده ]

 14. ارزيابي كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء ميزان رضايت شهروندان (نمونه موردي: منطقه 10 شهر اصفهان)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانامير سويزي - مرضيه فغاري - مصطفي مجيدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 229 بار مشاهده چكيده ]

 15. ارزيابي مشاركت شهروندي و نقش آن در توسعه مديريت شهري مطالعه ي موردي: شهر يزد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا رضايي - مجتبي غفورزاده - حسين جعفري نسب - سيدمصطفي حسيني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 149 بار مشاهده چكيده ]

 16. اسيب شناسي تراز منفي گردشگري در اقتصاد ايران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانكرم سينا - مريم مهرباني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 26 | 136 بار مشاهده چكيده ]

 17. اصول مديريت نوسازي بافتهاي فرسوده شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 178 بار مشاهده چكيده ]

 18. اصول و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك كارساز براي آينده مديريت شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعلي سنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 151 بار مشاهده چكيده ]

 19. امكان سنجي نحوه به كارگيري مديريت عمومي نوين (NPM) در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهرداري مياندوآب)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعلي سنايي - الناز سليماني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 102 بار مشاهده چكيده ]

 20. انرژي هاي نو در معماري (انرژي خورشيدي در معماري ساختمان ها)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمائده اميري رسكني - معصومه مجيدايي جويباري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 21. اولين كنگره تخصي مديريت شهري وشوراهاي اسلامي شهرهاي سراسركشور توسعه الكترونيكي كلانشهر تبريز  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمد فتاحي - بيتا قاسم خاني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 179 بار مشاهده چكيده ]

 22. بافتهاي فرسوده،چالشها و راهكارها جهت رسيدن به ابعاد كالبدي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي:شهر رشت)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهفرهنگ علي آقازاده رودسري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 148 بار مشاهده چكيده ]

 23. بررسي آسايش گردشگري روستايي با استفاده از شاخص TCI مطالعه موردي: شهرستان اروميه  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعاطفه مهديزاده كشتيبان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 94 بار مشاهده چكيده ]

 24. بررسي ابعاد فضايي مسكن ايراني به مثابه مرجع شكل گيري هويت ايراني  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمودرضا سليماني كوشكي - امين فرزانه - حسين فسنقري - اكبر كلميشي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 132 بار مشاهده چكيده ]

 25. بررسي ارتباط بين برنامه ريزي شرايط اضطراري زلزله و مديريت بحران با تاكيد بر آينده پژوهي جنبه هاي مالي زلزله  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمود نجفي - كامران جوادي - منصور شيرمرد
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 108 بار مشاهده چكيده ]

 26. بررسي الگوهاي شاخص پايداري و اثربخشي آن در محلات  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاننورالدين زارعي - حميد شهبازي - محمدرضا رهو - حميد پاك باز
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 27. بررسي پتانسيلهاي شهر براي گردشگري پايدار: تدوين چهارچوب اكوتوريسم شهري در راستاي توسعه پايدار  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا مثنوي - احمدرضا باوري - حكيمه احمديان - حميدرضا قرباني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 96 بار مشاهده چكيده ]

 28. بررسي پديده جزيره حرارتي به عنوان يكي از دستاوردهاي زيست محيطي شهرنشيني و چالش آن با توسعه ي پايدار  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانآزيتا رجبي - سميه سادات سجادي - بهار نوكار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 122 بار مشاهده چكيده ]

 29. بررسي تجربيات جهاني در زمينه كاهش خطرپذيري سيل با استفاده از برنامه ريزي كاربري زمين شهري (تجربه انگلستان ، آمريكا) Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسيده سكينه حسيني رستمي - مجتبي رفيعيان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 113 بار مشاهده چكيده ]

 30. بررسي تحليلي تنگناهاي قانوني درتحقق طرحهاي بلند مرتبه سازي و توسعه پايداري نمونه موردي : شهر بجنورد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانام فروه رحماني - عقيل محمودي سفيد كوهي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 122 بار مشاهده چكيده ]

 31. بررسي تدوين برنامه ريزي استراتژيك شهرداري گرگان و تعيين رئوس راه كارهاي عملياتي مناسب جهت اجراي اين استراتژي به روش برايسون  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - عباس صالح زاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 125 بار مشاهده چكيده ]

 32. بررسي توليد توان الكتريكي از زباله با استفاده از تركيب فرآيند گازي سازي و پيل سوختي اكسيد جامد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانصبا قرباني - كاظم آتشكاري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 109 بار مشاهده چكيده ]

 33. بررسي شاخص هاي ارتقاء سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استانداردهاي زندگي محله حاشيه نشين عباس آباد شهر سنندج  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانكريم حسين زاده دلير - ليلا بديعي - ام البنين نويا نم ساوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 121 بار مشاهده چكيده ]

 34. بررسي عوامل آلودگي آب تالاب بين المللي شادگان  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 124 بار مشاهده چكيده ]

 35. بررسي عوامل موثر بر گرايش اقوام به سكونت در محلات قومي در شهرهاي چند فرهنگي (مطالعه موردي شهر بندرتركمن) Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناحمد رضايي - محمود شارع پور - عبدالحنان قرنجيك
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 174 بار مشاهده چكيده ]

 36. بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهيوسف عليزاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 161 بار مشاهده چكيده ]

 37. بررسي كيفيت زندگي شهري به تفكيك محلات شهر نورآباد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدحسين ستاري - هوشمند احمديان - قباد قبادي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 20 | 125 بار مشاهده چكيده ]

 38. بررسي مفاهيم و اصول معماري در شهر اسلامي- ايراني از جنبه نظام كالبدي- فضايي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانفروغ افشاري اسفيدواجاني - سپيده حبيب پورمهربان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 122 بار مشاهده چكيده ]

 39. بررسي موانع پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) (مطالعه موردي؛ شهرداري قائمشهر)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - محسن شكيبافر - حميدرضا خنكدار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 246 بار مشاهده چكيده ]

 40. بررسي موانع ترويج فرهنگ ترافيك در ميان رانندگان و عابران پياده در شهر تهران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانليلا شهبازي - ندا شفقت
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 108 بار مشاهده چكيده ]

 41. بررسي ميزان، مشكلات، تأثيرات و روشهاي خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري شهرداري هاي استان مازندران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - ايمان شهبازي كوتنائي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 106 بار مشاهده چكيده ]

 42. بررسي نقش برنامه ريزي كاربري زمين شهري در جهت كاهش خطرپذيري شهر در برابر بلاياي طبيعي (سيل)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسيده سكينه حسيني رستمي - مجتبي رفيعيان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 112 بار مشاهده چكيده ]

 43. بررسي نقش برنامه ريزي گردشگري پايدار در مشهد مقدس با رويكرد توسعه گردشگري مذهبي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهالهه حميدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 26 | 113 بار مشاهده چكيده ]

 44. بررسي نقش تاسيسات و راههاي زيرزميني شهري در پدافند غير عامل (مطالعه موردي :برقراري ارتباط بين تاسيسات و راههاي زير زميني با مراكز درماني)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمجيد بهرامي كردعليوند - مهدي مهدوي خادلي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 6 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 45. بررسي نقش رسانه ها در توسعه گردشگري ورزشي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهالهه حميدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 21 | 146 بار مشاهده چكيده ]

 46. بررسي نقش سياست هاي زمين شهري در طرح توسعه جامع شهري مطالعه موردي شهرستان تنكابن  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانآمنه حق زاد - سيدعلي گلين سيدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 113 بار مشاهده چكيده ]

 47. بررسي نقش سياستهاي زمين شهري در حيطه مديريت زمين نمونه موردي شهر همدان  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 121 بار مشاهده چكيده ]

 48. بررسي نقش سيما و منظرشهري در ارتقاي هويت ايراني -اسلامي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانزهرا خالقي - صبورا صبح خيز - سحر رسمي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 111 بار مشاهده چكيده ]

 49. بررسي نقش شوراهاي اسلامي شهر در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي اسلامي شهر هشجين در طول 3 دوره  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمنوچهر آقائي هشچين - پيمان مظفري - فرشته مولائي هشچين
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 139 بار مشاهده چكيده ]

 50. بررسي نقش شهرداري ها در مديريت شهري ايران و جهان  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهانيس يزدان پناه عبدالملكي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 167 بار مشاهده چكيده ]

 51. بررسي نقش قراردادهايB.O.T در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي :احداث تفرجگاه وتاسيسات شهري با مشاركت بخش خصوصي و دولتي)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمجيد بهرامي كردعليوند - جهانگير اكبري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 109 بار مشاهده چكيده ]

 52. بررسي نقش مهندسي ارزش در انباشت سرمايه و توسعه پايدار شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاننورالدين زارعي - حميد شهبازي - حميد پاك باز - محمدرضا رهو
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 129 بار مشاهده چكيده ]

 53. بررسي و ارزيابي راهبردهاي مناسب جهت توسعه توريسم پايدار سد سليمان تنگه با استفاده از تكنيك swot ( مطالعه موردي شهر ساري)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمريم براري - سليمه دادوني نژاد - عليرضا براري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 91 بار مشاهده چكيده ]

 54. بررسي و تحليل پياده روها و خيابانهاي شهري در ساماندهي حمل و نقل شهري نمونه موردي خيابان بوعلي مابين ميدان آرامگاه بوعلي تا ميدان امام خميني  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 179 بار مشاهده چكيده ]

 55. بررسي و تحليل روند گردشگري شهرستانهاي رامسر و نور در تناسب با اقليم آن با استفاده از شاخص TCI  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 18 | 111 بار مشاهده چكيده ]

 56. بررسي و تحليل نقش عوامل جغرافيايي برحمل و نقل و ترافيك منطقه مركزي شهر سبزوار  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانابوالفضل شكري - رستم صابري فر - اسدالله ديوسالار - مهدي ناظري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 129 بار مشاهده چكيده ]

 57. بررسي و روند الگوي توسعه فيزيكي شهر نوشهر  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناصغر نظريان - كاوه زال نژاد - رضا كاكوان - سيدعسگر ميرفتح الهي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 28 | 153 بار مشاهده چكيده ]

 58. بررسي و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر درآمدهاي پايدار شهرداري (مطالعه موردي: شهرداريهاي استان مازندران)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - ايمان شهبازي كوتنائي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 126 بار مشاهده چكيده ]

 59. برنامه ريزي استراتژيك جهت بهسازي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدل (SWOT)(نمونه موردي: بافت فرسوده محله شيرآباد زاهدان)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعبدالوحيد ريگي - عبدالرشيد نمازي - سليمان پيروزاده - علي صفري سلامي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 257 بار مشاهده چكيده ]

 60. برنامه ريزي مديريت بحران در كاهش مخاطرات طبيعي روستايي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهرداد الطافي - سياوش قزلي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 133 بار مشاهده چكيده ]

 61. برهم كنش فضاهاي انعطاف پذير و آسيب پذيري در برابر خطرات و تهديدات در بحران هاي شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمصطفي بلورچي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 127 بار مشاهده چكيده ]

 62. بهبود كيفيت حمل ونقل شهري با استفاده از زير ساخت هاي ارتباطي در شهر الكترونيك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانجعفر ميركتولي - حسين موسي زاده - بهنام عطا - مريم كيايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 63. بهره گيري و جانمايي سنسورهاي ترافيكي متحرك جهت افزايش ايمني حمل و نقل  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمونا اسرافيل زاده - محمدرضا صالح نمدي - محسن فيروزبخت
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 166 بار مشاهده چكيده ]

 64. بهينه يابي دسترسي گردشگران با تكيه بر عوامل اجتماعي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانندا بيگم شريفيان - مجتبي رفيعيان - مريم طهماسبي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 110 بار مشاهده چكيده ]

 65. پياده سازي نقشه استراتژيك در شهرداري ها (نمونه موردي: شهرداري منطقه يك تبريز)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعلي سنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 102 بار مشاهده چكيده ]

 66. پيش بيني تقاضا در پروژه هاي مشاركت عمومي-خصوصي در جاده هاي عوارضي با استفاده از سيستم ديناميك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي روانشادنيا - مهدي روحماني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 118 بار مشاهده چكيده ]

 67. تالار شهر، نمادي از تعامل ميان مردم و شورا وطراحي آن بر اساس معماري پايدار (نمونه موردي شهرمهاباد)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهالهام حسني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 189 بار مشاهده چكيده ]

 68. تأثير ارتقاء كيفيت كالبدي پياده راه ها برحضور شهروندان (نمونه موردي : حدفاصل ميادين طلوع فجر و 17 شهريور شهر مراغه) Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهسا ازنايي - وحيد نژادبهمن - راضيه قدرجاني - نيما قيطراني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 19 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 69. تأثير عوامل كالبدي بر سيستم حمل و نقل درون شهري (مطالعه موردي: شهربابل)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسميرا حسن زاده - رضا لحميان - جلال عظيمي آملي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 110 بار مشاهده چكيده ]

 70. تبيين مفاهيم شهرسازي با هدف كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانفرشته حسين قلي زاده - محمدابراهيم سياح - علي حسينقلي زاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 17 | 101 بار مشاهده چكيده ]

 71. تبيين نقش برند شهري در تاثير زيبائي شناسي شهر براحساس تعلق خاطر شهروند ايراني  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانپيوند ميرزائيان خمسه - عطااله هرندي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 155 بار مشاهده چكيده ]

 72. تحليل راهبردي از قابليت ها و تنگناهاي معماري پايدار در شهرسازي امروزي شهر بابل  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانرضا جعفري - مهدي مهديان فر - مسعود عيسي زاده - محمد زاهديان تجنكي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 99 بار مشاهده چكيده ]

 73. تحليل ظرفيت ذهني- نگرشي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر خطر زلزله  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمود قديري - صالحه حسيني - صغري شهربابكي - زهره نظري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 88 بار مشاهده چكيده ]

 74. تحليل قانون طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها با رويكرد برنامه ريزي راهبردي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهسا مستقيم - محمود محمدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 24 | 102 بار مشاهده چكيده ]

 75. تحليل ميزان آسيب پذيري فيزيكي-كالبدي شهرازديدگاه مخاطرات طبيعي (با تاكيد بر شهر بجنورد)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعزت الله مافي - سيدحسن شريفي - جواد زارعي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 20 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 76. تحليل و بررسي اثرات مثبت و منفي گردشگري بر شهروندان مقاصد گردشگري شهري مطالعه موردي :كلانشهر تبريزتحليل و بررسي اثرات مثبت و منفي گردشگري بر شهروندان مقاصد گردشگري شهري مطالعه موردي :كلانشهر تبريز  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا عيوضي - رضا پورعلي - روشن كوشانه - حميد خانپور
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 91 بار مشاهده چكيده ]

 77. تحليلي بر برنامه ريزي توسعه گردشگري در استان گلستان (رويكردي محصول محور)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي سقايي - محمدباقر مسعودي - محبوبه يدالهي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 97 بار مشاهده چكيده ]

 78. تدوين ضوابط مطلوب پياده رو هاي شهري با تأكيد بر شهروند مداري مادر-كودك محور  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسحر طوفان - الهام مليچي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 162 بار مشاهده چكيده ]

 79. تعامل مفهومي واژگان گردشگري و منظر شهرهاي ساحلي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانالهام مليجي - سحر طوفان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 6 | 99 بار مشاهده چكيده ]

 80. توسعه پايدار گردشگري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانهوشمند احمديان - محمدحسين ستاري - اسماعيل ميرزائيان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 81. جاذبه هاي اكوتوريسمي منطقه حفاظت شده هامون  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسيدمسلم سيدالحسيني - عباس ععقوبي نيا - سمانه سرحدي نسب
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 6 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 82. چيستي و چگىنگي پدافند غير عامل و اهميت و ضرورت آن در بستر شهرها  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعباس ارغان - سميه سادات سجادي - بهار نوكار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 5 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 83. چيستي، معيارها و خصوصيات شهر سالم وبررسي راهكارهاي اجرايي جهت تحقق آن  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعباس ارغان - بهار نوكار - سميه سادات سجادي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 84. درآمدي بر رويكرد جديد استراتژي توسعه شهري CDS در فرآيند برنامه ريزي شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمريم تليار - راحله تهمك
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 127 بار مشاهده چكيده ]

 85. راهبردهاي اساسي توسعه مديريت شهري در راستاي كاهش جرم در مناطق حاشيه نشين  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدامين جرفي - محمود ابراهيمي - محمد لكراوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 86. راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري در شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانفرناز اصفهانيان - مژده حيدري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 124 بار مشاهده چكيده ]

 87. راهكار مشاركتي در بهسازي سكونتگاه هاي غير رسمي و بافت هاي فرسوده شهرها  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمحمدمهدي مرعشي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 88. راهكارهاي تأمين درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها جهت تحقق عملكرد موفق مديريت شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعلي سنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 126 بار مشاهده چكيده ]

 89. رويكرد آينده پژوهانه به وضعيت ساخت و ساز مسكن در كلان شهرهاي نو ظهور مطالعه موردي شهرستان اروميه  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاننويد نوزاد - كيومرث احمدي - هيرش سلطان پناه
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 106 بار مشاهده چكيده ]

 90. رويكرد مديريت واحد شهري در جلب مشاركت شهروندان براي بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانداريوش خاكسار - شيوا مصاحب - مهدي راهنما
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 244 بار مشاهده چكيده ]

 91. زيرساختهاي اساسي يكپارچه سازي مديريت شهري در راستاي اعتمادسازي الكترونيكي شهر الكترونيك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانهادي جرفي - يوسف ابراهيمي نسب - سعيد نگراوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 112 بار مشاهده چكيده ]

 92. سازكارهاي قانوني پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي B.O.T با رويكردي بر مديريت شهري پويا  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانيوسف ابراهيمي نسب - محمدهادي بنياني - هادي جرفي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 23 | 171 بار مشاهده چكيده ]

 93. ساماندهي فضاها و سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر عوامل طبيعي مطالعه موردي (شهرستان علي آباد)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسليمه دادويي نژاد - مريم براري - سيده حبيبه شنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 94. سيستم اطلاعات مديريت و نقش آن در بلوغ مديران شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمحمد سميعي دروئه
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 95. شاخص هاي توسعه پايدار شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدحسين ستاري - هوشمند احمديان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 137 بار مشاهده چكيده ]

 96. شناخت و تبيين قواعد حقوقي حمايت از مصرف كننده در راستاي توسعه مديريت شهري الكترونيك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانكمال كشكوري - بي بي گل كياني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 97 بار مشاهده چكيده ]

 97. شناسائي و توزيع صحيح ريسك فازهاي مختلف قرارداد، در پروژه هاي BOT شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهحميدرضا مقدسي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 69 بار مشاهده چكيده ]

 98. شناسايي جاذبه هاي ژئوتوريسمي با استفاده از روش pralong (موردي،ميشو داغ مرند)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانحميد پيرعليلو - عفت رحيم زاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 98 بار مشاهده چكيده ]

 99. شناسايي محل هايي جهت اسكان موقت بازماندگان پس از زلزله با استفاده از منطق فازي (Fuzzy Logic) و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: تهرانمنطقه12 مركزي)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي عربي - سيدعباس موسوي - فريدون آتش بند
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 128 بار مشاهده چكيده ]

 100. شهر دانشي ، ضرورت عصر حاضر  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمريم قندالي - حسين قندالي - ابراهيم گيلوري - پوريا ربيعي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 120 بار مشاهده چكيده ]

 

تماس

02133699093-4

01133359334

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

چاپ مقالات برتر در مجلات ISI

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، ستاد کنگره مدیریت شهری در نظر دارد مقالات برتر این کنگره را در مجلات بین المللی ISI در هفت محور اصلی مدیریت شهری، مدیریت شهرسازی، مدیریت شهر الکترونیک، مدیریت توسعه شهری پیشرفته، اقتصادشهری، مدیریت بحران و مدیریت گردشگری به چاپ رسانیده و همچنین با اهدا لوح یادبود و تندیس بلورین کنگره ازاین نویسندگان درمراسم اختتامیه کنگره تجلیل و قدردانی به عمل آورد.

حامیان رسانه ای

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران