عناوین مقالات مدیریت شهری

 1. آماده سازي اطلاعات براي مدلسازي پشتيباني لجستيكي مديريت بحران سيل  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانزهره نژاداكبري راوري - اسدالله خواهنده كارنما - مسعود مجرد كاهاني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 157 بار مشاهده چكيده ]

 2. ارائه الگويي از تاثير دولت الكترونيك بر كنترل فساد اداري و مالي شهرداري ها  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - ايمان شهبازي كوتنائي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 219 بار مشاهده چكيده ]

 3. ارائه مدل پيشنهادي مشاركت مردمي در مديريت توسعه شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدحسين فروزانفر - جواد صادقي گوغري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 224 بار مشاهده چكيده ]

 4. ارتقاء توانمندي مديريت محلي شهر ساري بر اساس شاخص هاي ايراني- اسلامي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمحمد رشيدي آلاشتي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 5. ارزشيابي توسعه صنعت گردشگري استان يزد با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا پيرنيا - آمنه السادات پوريه
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 6. ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداري شهر آباده در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانشيوا مصاحب - داريوش خاكسار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 434 بار مشاهده چكيده ]

 7. ارزيابي استراتژي مديريت پسماندهاي شهري مشهد به روش SWOT  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانجواد داوديان - عقيل كيوانلو شهرستانكي - علي خان محمدي - محمدرضا رضايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 171 بار مشاهده چكيده ]

 8. ارزيابي اولويت بندي موانع توسعه توريسم روستايي استان مازندران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهزهرا شريفي نيا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 162 بار مشاهده چكيده ]

 9. ارزيابي تغييرات زماني كاربري‏هاي شهري با استفاده از TGIS مطالعه موردي : خيابان هفدهم شهريور تهران
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي عربي - فريدون آتش بند - محمد عباسي - سيدعباس موسوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 1 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 10. ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيط سكونتي از ديدگاه شهروندان نمونه موردي: بخش مركزي شهر ساري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناسدالله ديوسالار - خديجه مفلوكي اوره
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 130 بار مشاهده چكيده ]

 11. ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيط شهري از ديدگاه شهروندان نمونه موردي: بخش مركزي شهر ساري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناسدالله ديوسالار - خديجه مفلوكي اوره
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 146 بار مشاهده چكيده ]

 12. ارزيابي فرسودگي مناطق شهري با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني (GIS) و بكارگيري مدل هاي شاخص همپوشاني وزني(WIOM) و تحليل سلسله مراتبي (AHP ) (مطالعه موردي: محله ملل و كهن شهر گرگان)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي عربي - سيدعباس موسوي - سيدمجتبي موسوي - فريدون اتشبند
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 17 | 2266 بار مشاهده چكيده ]

 13. ارزيابي كليماتوريسم شهرستان خاش با استفاده ازمدل هاي زيست اقليمي ترجونگ ، اولگي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانيونس شهنوازي - مهدي سقايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 107 بار مشاهده چكيده ]

 14. ارزيابي كيفيت محيط شهري و نقش آن در ارتقاء ميزان رضايت شهروندان (نمونه موردي: منطقه 10 شهر اصفهان)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانامير سويزي - مرضيه فغاري - مصطفي مجيدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 229 بار مشاهده چكيده ]

 15. ارزيابي مشاركت شهروندي و نقش آن در توسعه مديريت شهري مطالعه ي موردي: شهر يزد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا رضايي - مجتبي غفورزاده - حسين جعفري نسب - سيدمصطفي حسيني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 149 بار مشاهده چكيده ]

 16. اسيب شناسي تراز منفي گردشگري در اقتصاد ايران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانكرم سينا - مريم مهرباني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 26 | 136 بار مشاهده چكيده ]

 17. اصول مديريت نوسازي بافتهاي فرسوده شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 178 بار مشاهده چكيده ]

 18. اصول و مفاهيم برنامه ريزي استراتژيك كارساز براي آينده مديريت شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعلي سنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 151 بار مشاهده چكيده ]

 19. امكان سنجي نحوه به كارگيري مديريت عمومي نوين (NPM) در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهرداري مياندوآب)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعلي سنايي - الناز سليماني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 102 بار مشاهده چكيده ]

 20. انرژي هاي نو در معماري (انرژي خورشيدي در معماري ساختمان ها)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمائده اميري رسكني - معصومه مجيدايي جويباري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 21. اولين كنگره تخصي مديريت شهري وشوراهاي اسلامي شهرهاي سراسركشور توسعه الكترونيكي كلانشهر تبريز  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمد فتاحي - بيتا قاسم خاني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 179 بار مشاهده چكيده ]

 22. بافتهاي فرسوده،چالشها و راهكارها جهت رسيدن به ابعاد كالبدي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي:شهر رشت)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهفرهنگ علي آقازاده رودسري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 148 بار مشاهده چكيده ]

 23. بررسي آسايش گردشگري روستايي با استفاده از شاخص TCI مطالعه موردي: شهرستان اروميه  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعاطفه مهديزاده كشتيبان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 94 بار مشاهده چكيده ]

 24. بررسي ابعاد فضايي مسكن ايراني به مثابه مرجع شكل گيري هويت ايراني  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمودرضا سليماني كوشكي - امين فرزانه - حسين فسنقري - اكبر كلميشي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 132 بار مشاهده چكيده ]

 25. بررسي ارتباط بين برنامه ريزي شرايط اضطراري زلزله و مديريت بحران با تاكيد بر آينده پژوهي جنبه هاي مالي زلزله  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمود نجفي - كامران جوادي - منصور شيرمرد
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 108 بار مشاهده چكيده ]

 26. بررسي الگوهاي شاخص پايداري و اثربخشي آن در محلات  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاننورالدين زارعي - حميد شهبازي - محمدرضا رهو - حميد پاك باز
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 27. بررسي پتانسيلهاي شهر براي گردشگري پايدار: تدوين چهارچوب اكوتوريسم شهري در راستاي توسعه پايدار  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا مثنوي - احمدرضا باوري - حكيمه احمديان - حميدرضا قرباني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 96 بار مشاهده چكيده ]

 28. بررسي پديده جزيره حرارتي به عنوان يكي از دستاوردهاي زيست محيطي شهرنشيني و چالش آن با توسعه ي پايدار  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانآزيتا رجبي - سميه سادات سجادي - بهار نوكار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 122 بار مشاهده چكيده ]

 29. بررسي تجربيات جهاني در زمينه كاهش خطرپذيري سيل با استفاده از برنامه ريزي كاربري زمين شهري (تجربه انگلستان ، آمريكا) Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسيده سكينه حسيني رستمي - مجتبي رفيعيان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 113 بار مشاهده چكيده ]

 30. بررسي تحليلي تنگناهاي قانوني درتحقق طرحهاي بلند مرتبه سازي و توسعه پايداري نمونه موردي : شهر بجنورد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانام فروه رحماني - عقيل محمودي سفيد كوهي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 122 بار مشاهده چكيده ]

 31. بررسي تدوين برنامه ريزي استراتژيك شهرداري گرگان و تعيين رئوس راه كارهاي عملياتي مناسب جهت اجراي اين استراتژي به روش برايسون  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - عباس صالح زاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 125 بار مشاهده چكيده ]

 32. بررسي توليد توان الكتريكي از زباله با استفاده از تركيب فرآيند گازي سازي و پيل سوختي اكسيد جامد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانصبا قرباني - كاظم آتشكاري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 109 بار مشاهده چكيده ]

 33. بررسي شاخص هاي ارتقاء سطح زندگي شهروندان و همچنين بهبود استانداردهاي زندگي محله حاشيه نشين عباس آباد شهر سنندج  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانكريم حسين زاده دلير - ليلا بديعي - ام البنين نويا نم ساوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 121 بار مشاهده چكيده ]

 34. بررسي عوامل آلودگي آب تالاب بين المللي شادگان  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 124 بار مشاهده چكيده ]

 35. بررسي عوامل موثر بر گرايش اقوام به سكونت در محلات قومي در شهرهاي چند فرهنگي (مطالعه موردي شهر بندرتركمن) Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناحمد رضايي - محمود شارع پور - عبدالحنان قرنجيك
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 174 بار مشاهده چكيده ]

 36. بررسي عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري (مطالعه موردي: شهر اردبيل)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهيوسف عليزاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 161 بار مشاهده چكيده ]

 37. بررسي كيفيت زندگي شهري به تفكيك محلات شهر نورآباد  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدحسين ستاري - هوشمند احمديان - قباد قبادي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 20 | 125 بار مشاهده چكيده ]

 38. بررسي مفاهيم و اصول معماري در شهر اسلامي- ايراني از جنبه نظام كالبدي- فضايي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانفروغ افشاري اسفيدواجاني - سپيده حبيب پورمهربان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 122 بار مشاهده چكيده ]

 39. بررسي موانع پياده سازي سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS) (مطالعه موردي؛ شهرداري قائمشهر)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - محسن شكيبافر - حميدرضا خنكدار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 246 بار مشاهده چكيده ]

 40. بررسي موانع ترويج فرهنگ ترافيك در ميان رانندگان و عابران پياده در شهر تهران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانليلا شهبازي - ندا شفقت
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 108 بار مشاهده چكيده ]

 41. بررسي ميزان، مشكلات، تأثيرات و روشهاي خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري شهرداري هاي استان مازندران  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - ايمان شهبازي كوتنائي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 106 بار مشاهده چكيده ]

 42. بررسي نقش برنامه ريزي كاربري زمين شهري در جهت كاهش خطرپذيري شهر در برابر بلاياي طبيعي (سيل)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسيده سكينه حسيني رستمي - مجتبي رفيعيان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 112 بار مشاهده چكيده ]

 43. بررسي نقش برنامه ريزي گردشگري پايدار در مشهد مقدس با رويكرد توسعه گردشگري مذهبي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهالهه حميدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 26 | 113 بار مشاهده چكيده ]

 44. بررسي نقش تاسيسات و راههاي زيرزميني شهري در پدافند غير عامل (مطالعه موردي :برقراري ارتباط بين تاسيسات و راههاي زير زميني با مراكز درماني)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمجيد بهرامي كردعليوند - مهدي مهدوي خادلي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 6 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 45. بررسي نقش رسانه ها در توسعه گردشگري ورزشي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهالهه حميدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 21 | 146 بار مشاهده چكيده ]

 46. بررسي نقش سياست هاي زمين شهري در طرح توسعه جامع شهري مطالعه موردي شهرستان تنكابن  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانآمنه حق زاد - سيدعلي گلين سيدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 113 بار مشاهده چكيده ]

 47. بررسي نقش سياستهاي زمين شهري در حيطه مديريت زمين نمونه موردي شهر همدان  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 121 بار مشاهده چكيده ]

 48. بررسي نقش سيما و منظرشهري در ارتقاي هويت ايراني -اسلامي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانزهرا خالقي - صبورا صبح خيز - سحر رسمي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 111 بار مشاهده چكيده ]

 49. بررسي نقش شوراهاي اسلامي شهر در مديريت شهري مطالعه موردي شوراي اسلامي شهر هشجين در طول 3 دوره  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمنوچهر آقائي هشچين - پيمان مظفري - فرشته مولائي هشچين
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 139 بار مشاهده چكيده ]

 50. بررسي نقش شهرداري ها در مديريت شهري ايران و جهان  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهانيس يزدان پناه عبدالملكي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 167 بار مشاهده چكيده ]

 51. بررسي نقش قراردادهايB.O.T در توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي :احداث تفرجگاه وتاسيسات شهري با مشاركت بخش خصوصي و دولتي)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمجيد بهرامي كردعليوند - جهانگير اكبري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 109 بار مشاهده چكيده ]

 52. بررسي نقش مهندسي ارزش در انباشت سرمايه و توسعه پايدار شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاننورالدين زارعي - حميد شهبازي - حميد پاك باز - محمدرضا رهو
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 129 بار مشاهده چكيده ]

 53. بررسي و ارزيابي راهبردهاي مناسب جهت توسعه توريسم پايدار سد سليمان تنگه با استفاده از تكنيك swot ( مطالعه موردي شهر ساري)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمريم براري - سليمه دادوني نژاد - عليرضا براري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 91 بار مشاهده چكيده ]

 54. بررسي و تحليل پياده روها و خيابانهاي شهري در ساماندهي حمل و نقل شهري نمونه موردي خيابان بوعلي مابين ميدان آرامگاه بوعلي تا ميدان امام خميني  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 179 بار مشاهده چكيده ]

 55. بررسي و تحليل روند گردشگري شهرستانهاي رامسر و نور در تناسب با اقليم آن با استفاده از شاخص TCI  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانراضيه قدرجاني - نيما قيطراني - مجتبي خانيان - فاطمه معصومي جويا
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 18 | 111 بار مشاهده چكيده ]

 56. بررسي و تحليل نقش عوامل جغرافيايي برحمل و نقل و ترافيك منطقه مركزي شهر سبزوار  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانابوالفضل شكري - رستم صابري فر - اسدالله ديوسالار - مهدي ناظري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 16 | 129 بار مشاهده چكيده ]

 57. بررسي و روند الگوي توسعه فيزيكي شهر نوشهر  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاناصغر نظريان - كاوه زال نژاد - رضا كاكوان - سيدعسگر ميرفتح الهي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 28 | 153 بار مشاهده چكيده ]

 58. بررسي و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر درآمدهاي پايدار شهرداري (مطالعه موردي: شهرداريهاي استان مازندران)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي حسن زاده - ايمان شهبازي كوتنائي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 126 بار مشاهده چكيده ]

 59. برنامه ريزي استراتژيك جهت بهسازي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدل (SWOT)(نمونه موردي: بافت فرسوده محله شيرآباد زاهدان)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعبدالوحيد ريگي - عبدالرشيد نمازي - سليمان پيروزاده - علي صفري سلامي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 257 بار مشاهده چكيده ]

 60. برنامه ريزي مديريت بحران در كاهش مخاطرات طبيعي روستايي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهرداد الطافي - سياوش قزلي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 133 بار مشاهده چكيده ]

 61. برهم كنش فضاهاي انعطاف پذير و آسيب پذيري در برابر خطرات و تهديدات در بحران هاي شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمصطفي بلورچي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 127 بار مشاهده چكيده ]

 62. بهبود كيفيت حمل ونقل شهري با استفاده از زير ساخت هاي ارتباطي در شهر الكترونيك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانجعفر ميركتولي - حسين موسي زاده - بهنام عطا - مريم كيايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 63. بهره گيري و جانمايي سنسورهاي ترافيكي متحرك جهت افزايش ايمني حمل و نقل  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمونا اسرافيل زاده - محمدرضا صالح نمدي - محسن فيروزبخت
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 166 بار مشاهده چكيده ]

 64. بهينه يابي دسترسي گردشگران با تكيه بر عوامل اجتماعي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانندا بيگم شريفيان - مجتبي رفيعيان - مريم طهماسبي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 110 بار مشاهده چكيده ]

 65. پياده سازي نقشه استراتژيك در شهرداري ها (نمونه موردي: شهرداري منطقه يك تبريز)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعلي سنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 102 بار مشاهده چكيده ]

 66. پيش بيني تقاضا در پروژه هاي مشاركت عمومي-خصوصي در جاده هاي عوارضي با استفاده از سيستم ديناميك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي روانشادنيا - مهدي روحماني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 118 بار مشاهده چكيده ]

 67. تالار شهر، نمادي از تعامل ميان مردم و شورا وطراحي آن بر اساس معماري پايدار (نمونه موردي شهرمهاباد)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهالهام حسني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 189 بار مشاهده چكيده ]

 68. تأثير ارتقاء كيفيت كالبدي پياده راه ها برحضور شهروندان (نمونه موردي : حدفاصل ميادين طلوع فجر و 17 شهريور شهر مراغه) Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهسا ازنايي - وحيد نژادبهمن - راضيه قدرجاني - نيما قيطراني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 19 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 69. تأثير عوامل كالبدي بر سيستم حمل و نقل درون شهري (مطالعه موردي: شهربابل)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسميرا حسن زاده - رضا لحميان - جلال عظيمي آملي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 110 بار مشاهده چكيده ]

 70. تبيين مفاهيم شهرسازي با هدف كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانفرشته حسين قلي زاده - محمدابراهيم سياح - علي حسينقلي زاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 17 | 101 بار مشاهده چكيده ]

 71. تبيين نقش برند شهري در تاثير زيبائي شناسي شهر براحساس تعلق خاطر شهروند ايراني  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانپيوند ميرزائيان خمسه - عطااله هرندي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 155 بار مشاهده چكيده ]

 72. تحليل راهبردي از قابليت ها و تنگناهاي معماري پايدار در شهرسازي امروزي شهر بابل  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانرضا جعفري - مهدي مهديان فر - مسعود عيسي زاده - محمد زاهديان تجنكي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 13 | 99 بار مشاهده چكيده ]

 73. تحليل ظرفيت ذهني- نگرشي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر خطر زلزله  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمود قديري - صالحه حسيني - صغري شهربابكي - زهره نظري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 88 بار مشاهده چكيده ]

 74. تحليل قانون طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها با رويكرد برنامه ريزي راهبردي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهسا مستقيم - محمود محمدي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 24 | 102 بار مشاهده چكيده ]

 75. تحليل ميزان آسيب پذيري فيزيكي-كالبدي شهرازديدگاه مخاطرات طبيعي (با تاكيد بر شهر بجنورد)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعزت الله مافي - سيدحسن شريفي - جواد زارعي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 20 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 76. تحليل و بررسي اثرات مثبت و منفي گردشگري بر شهروندان مقاصد گردشگري شهري مطالعه موردي :كلانشهر تبريزتحليل و بررسي اثرات مثبت و منفي گردشگري بر شهروندان مقاصد گردشگري شهري مطالعه موردي :كلانشهر تبريز  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدرضا عيوضي - رضا پورعلي - روشن كوشانه - حميد خانپور
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 91 بار مشاهده چكيده ]

 77. تحليلي بر برنامه ريزي توسعه گردشگري در استان گلستان (رويكردي محصول محور)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي سقايي - محمدباقر مسعودي - محبوبه يدالهي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 97 بار مشاهده چكيده ]

 78. تدوين ضوابط مطلوب پياده رو هاي شهري با تأكيد بر شهروند مداري مادر-كودك محور  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسحر طوفان - الهام مليچي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 162 بار مشاهده چكيده ]

 79. تعامل مفهومي واژگان گردشگري و منظر شهرهاي ساحلي  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانالهام مليجي - سحر طوفان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 6 | 99 بار مشاهده چكيده ]

 80. توسعه پايدار گردشگري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانهوشمند احمديان - محمدحسين ستاري - اسماعيل ميرزائيان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 9 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 81. جاذبه هاي اكوتوريسمي منطقه حفاظت شده هامون  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسيدمسلم سيدالحسيني - عباس ععقوبي نيا - سمانه سرحدي نسب
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 6 | 119 بار مشاهده چكيده ]

 82. چيستي و چگىنگي پدافند غير عامل و اهميت و ضرورت آن در بستر شهرها  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعباس ارغان - سميه سادات سجادي - بهار نوكار
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 5 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 83. چيستي، معيارها و خصوصيات شهر سالم وبررسي راهكارهاي اجرايي جهت تحقق آن  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانعباس ارغان - بهار نوكار - سميه سادات سجادي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 84. درآمدي بر رويكرد جديد استراتژي توسعه شهري CDS در فرآيند برنامه ريزي شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمريم تليار - راحله تهمك
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 127 بار مشاهده چكيده ]

 85. راهبردهاي اساسي توسعه مديريت شهري در راستاي كاهش جرم در مناطق حاشيه نشين  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدامين جرفي - محمود ابراهيمي - محمد لكراوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 117 بار مشاهده چكيده ]

 86. راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري در شهر زنجان با استفاده از مدل SWOT  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانفرناز اصفهانيان - مژده حيدري
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 124 بار مشاهده چكيده ]

 87. راهكار مشاركتي در بهسازي سكونتگاه هاي غير رسمي و بافت هاي فرسوده شهرها  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمحمدمهدي مرعشي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 88. راهكارهاي تأمين درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها جهت تحقق عملكرد موفق مديريت شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهعلي سنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 126 بار مشاهده چكيده ]

 89. رويكرد آينده پژوهانه به وضعيت ساخت و ساز مسكن در كلان شهرهاي نو ظهور مطالعه موردي شهرستان اروميه  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گاننويد نوزاد - كيومرث احمدي - هيرش سلطان پناه
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 106 بار مشاهده چكيده ]

 90. رويكرد مديريت واحد شهري در جلب مشاركت شهروندان براي بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانداريوش خاكسار - شيوا مصاحب - مهدي راهنما
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 244 بار مشاهده چكيده ]

 91. زيرساختهاي اساسي يكپارچه سازي مديريت شهري در راستاي اعتمادسازي الكترونيكي شهر الكترونيك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانهادي جرفي - يوسف ابراهيمي نسب - سعيد نگراوي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 12 | 112 بار مشاهده چكيده ]

 92. سازكارهاي قانوني پروژه هاي شهري منطبق بر الگوي B.O.T با رويكردي بر مديريت شهري پويا  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانيوسف ابراهيمي نسب - محمدهادي بنياني - هادي جرفي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 23 | 171 بار مشاهده چكيده ]

 93. ساماندهي فضاها و سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر عوامل طبيعي مطالعه موردي (شهرستان علي آباد)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانسليمه دادويي نژاد - مريم براري - سيده حبيبه شنايي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 105 بار مشاهده چكيده ]

 94. سيستم اطلاعات مديريت و نقش آن در بلوغ مديران شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهمحمد سميعي دروئه
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 11 | 103 بار مشاهده چكيده ]

 95. شاخص هاي توسعه پايدار شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمحمدحسين ستاري - هوشمند احمديان
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 10 | 137 بار مشاهده چكيده ]

 96. شناخت و تبيين قواعد حقوقي حمايت از مصرف كننده در راستاي توسعه مديريت شهري الكترونيك  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانكمال كشكوري - بي بي گل كياني
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 14 | 97 بار مشاهده چكيده ]

 97. شناسائي و توزيع صحيح ريسك فازهاي مختلف قرارداد، در پروژه هاي BOT شهري  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسندهحميدرضا مقدسي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 7 | 69 بار مشاهده چكيده ]

 98. شناسايي جاذبه هاي ژئوتوريسمي با استفاده از روش pralong (موردي،ميشو داغ مرند)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانحميد پيرعليلو - عفت رحيم زاده
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 98 بار مشاهده چكيده ]

 99. شناسايي محل هايي جهت اسكان موقت بازماندگان پس از زلزله با استفاده از منطق فازي (Fuzzy Logic) و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي: تهرانمنطقه12 مركزي)  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمهدي عربي - سيدعباس موسوي - فريدون آتش بند
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 15 | 128 بار مشاهده چكيده ]

 100. شهر دانشي ، ضرورت عصر حاضر  Fulltext 
سال انتشار: 1393
نويسند‌گانمريم قندالي - حسين قندالي - ابراهيم گيلوري - پوريا ربيعي
زبان مقاله: فارسي[ تعداد صفحات: 8 | 120 بار مشاهده چكيده ]

 

تماس

02133699093-4

09193519331

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

حامیان

مرکز همایش